Leggyakoribb kérdések és válaszok

TÉMA: COACHING

Mi a coaching?

A coaching egy olyan folyamat, amelynek során a coach hozzásegíti kliensét a számára fontos cél eléréséhez. Nyitott kérdések, feladatok és különböző módszertani eszközök segítségével támogatja őt a megoldás felé vezető úton. A coaching hasznos segítséget jelenthet egyéni elakadások, gátak, párkapcsolati, munkahelyi konfliktusok, karrierrel kapcsolatos problémák megoldása terén.

Mit csinál a coach?

A coach nyitott kérdések és inspiráló feladatok segítségével segíti hozzá kliensét a kitűzött cél eléréséhez.

Kiből válhat jó coach?

Amellett, hogy fontos a belső indíttatás, és a segítő szándék, a jó coachnak a következő kompetenciákkal is fontos rendelkeznie: empátia kreativitás kiváló kommunikáció aktív figyelem tolerancia kiváló időbeosztás analitikus szemlélet érdeklődő, nyitott személyiség hitelesség etikus magatartás

Miért legyek coach?

A coaching külföldön már jól ismert és elfogadott ágazata a segítőszakmáknak. Magyarországon is egyre bátrabbak, nyitottabbak az emberek az irányban, hogy problémás helyzeteikre egy szakember segítségével találjanak megoldást. Problémás helyzet, elakadás, fejlesztendő terület pedig mindannyiunk életében adódott már, adódik.

Mit nyújthat nekem a Vista Verde coach képzése?

Coach képzésünket 3 profi oktató tapasztalatait ötvözve állítottuk össze. Ki-ki a maga erősségeit, specialitását adta hozzá a képzéshez. Így egy olyan komplex tudásanyagot sikerült létrehoznunk, amelyből egy rendkívül sokrétű eszköztárra tehetnek szert hallgatóink. Bár egyes kompetenciák megléte elengedhetetlen, abban hiszünk, hogy minden kompetencia fejleszthető, és szükséges a fejlesztése. Arra törekszünk, hogy a nálunk végző hallgatók egy olyan stabil szakmai háttérre tegyenek szert, amelyre magabiztosan támaszkodhatnak önálló coach munkájuk megkezdésekor.

TÉMA: MEDIÁCIÓ

Mit jelent a mediáció fogalma?

Speciális konfliktuskezelési módszer, melynek lényege: a felek vitájában, a felek közös beleegyezésével egy semleges „harmadik” fél (a mediátor) segít/közvetít/ – a felek konszenzusán alapuló – döntés létrehozásában. „A közvetítés olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján – a vitában nem érintett harmadik személy (közvetítő) bevonása mellett – a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.” (2002. évi LV. törvény alapján)

Milyen módszer a mediáció?

A mediáció olyan módszer, amely képes a konfliktusban lévő érintetteket hatásos és hatékony módon segíteni a probléma megoldásában. Ennek eredményeképpen legtöbb esetben a felek közötti együttműködés felújításában. A mediációs eljárásban a felek közös felkérésére független, pártatlan személy (harmadik fél) –úgynevezett – mediátor (középen állni, egyeztetni, közbenjárni, közvetíteni, békéltetni) is szerepel, aki a felkérés szerint úgy irányítja a kibékülés folyamatát, hogy az érintett felek képesek legyenek a problémát vagy problémákat megoldani. A mediátor igyekszik mindkét fél számára optimális megoldást találni vitás ügyük rendezésében. Manapság már az élet igen sok területén, nem meglepő módon, kiváló eredményességgel alkalmazzák a mediáció eljárását és technikáját. A magyar jogi szabályozás túlnyomórészt a “közvetítői eljárás” kifejezést használja a mediáció szinonimájaként.

Mi a mediáció célja?

Elősegítse a konfliktusban lévő felek között a kommunikációt. Feltárja a konfliktus mögött rejlő érdekeket, szükségleteket. Támogassa, hogy a felek között a bizalom kialakuljon, megerősödjön és építse a felek közötti kapcsolatot. Megváltoztassa a felek tárgyalási stílusát. A pozicionálás tárgyalást érdek alapú tárgyalássá alakítsa át. A versengést együttműködéssé alakítsa át.

A mediációt milyen területen alkalmazzák?

 • Családi mediáció
 • Gazdasági és munkaügyi mediáció
 • Oktatási mediáció (oktatásügyi közvetítői eljárás, jóvátételi mediáció)
 • Igazságügyi mediáció
 • Kisebbségi mediáció
 • Önkormányzati mediáció
 • Környezeti mediáció
 • Egészségügyi mediáció

Milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni egy mediátornak?

Kapcsolatteremtő készség, kiváló kommunikációs készség, a mediációs folyamat vezetésének készsége, rugalmas gondolkodás, kreativitás, jó összegző készség, helyzetelemző képesség, konfliktuskezelő készség, problémamegoldó készség.

A mediáció képzés elvégzése után bekerülhetek-e az Igazságügyi Minisztérium által vezetett Közvetítői névjegyzékébe?

Igen. A nálunk tanúsítványt szerzett hallgatók bekerülhetnek az Igazságügyi Minisztérium által vezetett közvetítői listára, amennyiben ezt kérvényezik és a jogszabályban előírtak alapján a diplomában szereplő felsőfokú végzettségnek megfelelő öt év szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

Hogyan tudok regisztrálni az Igazságügyi Minisztérium Közvetítői névjegyzékébe? Mi szükséges bekerüléshez?

A közvetítői tevékenység folytatását az igazságügyi miniszter annak a természetes személynek engedélyezi, aki felsőfokú végzettséggel és a végzettség megszerzésétől számított, annak megfelelő legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik, igazolja a miniszter rendeletében meghatározott közvetítői szakmai képzés elvégzését, büntetlen előéletű, és nem áll a közvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, nem esik egyéb kizáró ok alá. A névjegyzék-bevétellel kapcsolatos ügyintézést, döntést az Igazságügyi Minisztérium végzi. További információk:

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/kozvetitok
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200055.TV

Mediációval kapcsolatos törvénygyűjtemény:
http://mediaciokonyv.hu/kategoria/jogszabalyok/

Milyen továbbképzéseken kell részt vennem, mint bejegyzett közvetítő?

A VISTAVERDE oktatási központ továbbképzési lehetőséget biztosít végzett mediátoroknak: Szimulált esetgyakorlaton, esetmegbeszéléseken és tematikus kurzusokon (pld.: családi konfliktusok mediációja, üzleti mediáción belüli munkaügyi viták) vehetnek részt. A bejegyzett mediátoroknak az öt év alatt megszerzendő 50 kreditpont megszerzésének lehetőségét biztosítjuk. Kompetencia fejlesztő tréningeket (önismeret, kommunikáció) és tréneri, coach képzést tartunk.

A közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009.(XII. 17.) IRM rendelet kötelező továbbképzést ír elő mindazok számára, akik a (korábban az IRM által létrehozott) Közvetítői Névjegyzéken közvetítőként szerepelnek. A közvetítői tevékenység megfelelő szakmai színvonalának biztosítása érdekében – a megszerzett ismeretek és készségek folyamatos szinten tartása, fejlesztése céljából – a természetes személyt továbbképzésben történő részvételi kötelezettség terheli.

A továbbképzési kötelezettség továbbképzési kreditpontok megszerzésével teljesíthető. A továbbképzésre kötelezettnek a miniszteri rendeletben meghatározott, a továbbképzési kötelezettség teljesítéseként elismert képzések valamelyikén kell részt vennie, és annak elvégezését a miniszter részére igazolnia. Az alábbi továbbképzési formák közül legalább kétfélének az elvégzése szükséges: valamely elméleti képzési modul (mediátor alapképzés), gyakorlati képzés valamely gyakorlatszerzési módozata, amely lehet: a) szimulált esetgyakorlat, b) mentorált esetgyakorlat, c) esetmegbeszélő csoportban való részvétel, d) esettanulmány készítése, e) módszerspecifikus szupervízió a képzést szervező intézmény oktatójával együtt közvetítői eljárás lefolytatása, vagy közvetítői tárgyú szakmai konferencián való részvétel, amelyen legalább 3 előadás tárgya a polgári jogi közvetítés.

A továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez legfeljebb 3 szakmai konferencia vehető figyelembe. Mediátor képzésünk ~ mediációs képzésünk ~ mediátor tréningünk ~ mediációs tréningünk pontosan ebben segít. Tájékoztató a közvetítők szakmai továbbképzési Kötelezettségéről (szerző: dr. Juhász Éva Anna 2016. 01. 10.)

A közvetítői törvény előírja, hogy a közvetítői tevékenység megfelelő szakmai színvonalának biztosítása érdekében a természetes személy közvetítőt továbbképzésben történő részvételi kötelezettség terheli. A továbbképzés 5 éves időtartamú, egymást folyamatosan követő továbbképzési időszakokban történik. Az első továbbképzési időszak kezdete a továbbképzésre kötelezett névjegyzékbe vételének napja. A továbbképzésre kötelezettnek a közvetítők szakmai képzéséről és továbbképzéséről szóló rendeletben meghatározott, a továbbképzési kötelezettség teljesítéseként elismert képzések valamelyikén kell részt venni, és annak elvégzését a miniszter részére igazolnia.

A továbbképzési kötelezettség kreditpontok megszerzésével teljesíthető. Egy továbbképzési időszakban 50 kreditpontot kell elérni. A következő továbbképzési forma elvégzésével szerezhető kreditpont: Közvetítői alapképzés elméleti moduljának elvégzése; Közvetítői alapképzés gyakorlati képzés valamelyik módozatának elvégzése: legalább egy befejezett, teljes közvetítői ügy vonatkozásában szimulált esetgyakorlat; legalább egy befejezett, teljes közvetítői ügy vonatkozásában mentorált esetgyakorlat; legalább egy befejezett, teljes közvetítői ügy vonatkozásában esetmegbeszélő csoportban részvétel; legalább egy befejezett, teljes közvetítői ügy vonatkozásában esettanulmány készítése; legalább egy befejezett, teljes közvetítői ügy vonatkozásában módszerspecifikus szupervízió. A képzést szervező intézmény oktatójával együtt közvetítői eljárás lefolytatása. Közvetítői tárgyú szakmai konferencián való részvétel.

Egy továbbképzési forma elvégzéséért 10 továbbképzési kreditpont jár. Az 1-4. szám alatt felsorolt továbbképzési formák közül legalább kétféle továbbképzési formát kell elvégezni. Szakmai konferenciaként olyan konferencia vehető figyelembe, amelyen legalább 3 előadás tárgya a polgári jogi közvetítés. Legfeljebb 3 szakmai konferencia vehető figyelembe egy továbbképzési időszakban.

Az igazolásokat a továbbképzési időszak utolsó napjáig, az 50 kreditpont elérését követően összegyűjtve kell megküldeni az Igazságügyi Minisztérium részére. A továbbképzésre azon intézmények adhatnak kreditpontot, melyek az Igazságügyi Minisztérium weboldalán feltüntetett közvetítői szakmai képzést folytató képzőintézmények listáján szerepelnek.

A lista weboldala: http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/kozvetitok
Az igazolás elmulasztása a közvetítői névjegyzékből való törlést eredményezi.

TÉMA: JELENTKEZÉSSEL, ADMINISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Hogyan tudok engedélyezett képzésre jelentkezni?

Jelentkezését a kitöltött és aláírt Jelentkezési lap és a szükséges bizonyítványmásolat (ha kell) megküldésével tudja megerősíteni. A linkre kattintva tudja letölteni a jelentkezési lapot:

Jelentkezési és statisztikai lap_M_2016_üres

Elállási jog

A képzésben résztvevőnek joga van a képzés megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal az elállási jogát érvényesíteni (mely szándékát írásban kell jeleznie a képzést szervező intézménynek).

A képzést szervező intézmény a részvétel visszamondása esetén a képzés kezdetét megelőző 3 héten belüli lemondásnál 20 000 Ft + ÁFA/jelentkező adminisztrációs költséget számol fel és a befizetett részvételi díjat visszafizeti.

A képzés kezdetét megelőző 2 munkanapon belüli lemondás esetén a képzésben résztvevő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni, a képzést szervező intézménynek a már befizetett részvételi díjat nem áll módjában visszafizetni.

A képzésben résztvevő amennyiben kimarad a képzésből, a befizetett díj igénybe nem vett szolgáltatásokra vonatkozó részének visszatérítésére nincs mód.

HOGYAN KEZELI A VISTA VERDE AZ ADATAIMAT?

HA VAN VALAMILYEN PANASZOM, HOGYAN KEZELIK?

1.      Ügyfélszolgálati rendszer

A résztvevők tájékoztatása általában telefonon, e-mailben, illetve személyesen történik, ennek érdekében a tárgyi feltételek (fogadó helyiség, telefon, fax, számítógép, internet hozzáférés stb.) biztosítása szükséges.

Ügyfélszolgálatunk az érdeklődő igényeinek függvényében átfogó tájékoztatást ad az Intézményünk által nyújtott különböző képzésekről, kiegészítő tevékenységekről és az ezekhez szükséges kompetenciákról, a képzési lehetőségekről és a képzés megkezdéséhez szükséges előképzettségről, kompetenciákról, továbbá a képzések során elsajátítható ismeretekről. Szervezetünk célja, hogy az egyén igényeinek megfelelően komplex tájékoztatást kapjon a képzési programok részleteiről: például a képzés tartalmáról, adatairól, rendjéről (helyszín, időbeosztás), a jelentkezés módjáról, a kiegészítő tevékenységek nyújtotta lehetőségekről, a be- és kimeneti szintekről, a képzésbe való bekapcsolódás feltételeiről, a teljesítményértékelő rendszerről, a sikeres teljesítés és a képzés, illetve a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeiről, az előzetesen megszerzett tudás beszámításának lehetőségéről, a képzés finanszírozási feltételeiről (önerő, munkáltatói támogatás) stb.

Intézményünk ügyfélszolgálata személyesen, telefonon, e-mailen vagy postai levélben is részletes tájékoztatást ad a képzésekről. Időpont-egyeztetés minden, az előzőekben említett módon és eszközzel lehetséges.

Az ügyfélszolgálat Intézményünk oktatóbázisán (cím: 1085 Budapest József krt. 37-39. 4. em. 28.   51-es kapucsengő) található. Nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8:30-tól 16:30-ig, szombaton és vasárnap nincs ügyfélfogadás. Elektronikus és telefonos elérhetősége: info@vistaverde.hu, +36-20/267-8296, +36-70/321-1869.

 

2.      Panaszkezelési szabályzat

A Vista Verde oktatási tevékenysége mellett fontos szempont a képzésben résztvevők, partnerek elégedettsége, panaszaik, véleményük meghallgatása, figyelembe vétele. Ennek megfelelően a képzésben résztvevőt panasztételi jog illeti meg. Intézményünk a képzési folyamat valamennyi fázisában törekszik a panaszok okainak megszüntetésére, ezért lehetőséget biztosít arra, hogy a képzésben részt vevők panaszaikkal – azok kezelése végett – a megfelelő szinthez fordulhassanak attól függően, hogy a panasz tárgya miben rejlik.

Az ügyfél-visszajelzések, reklamációk fogadása, kiértékelése, a hiányosságok javítása és a visszajelzés, illetve az ügyfél felé irányuló korrekció a panaszkezelés részét képezi. Legfontosabb a reklamációk megelőzése, illetve elkerülése. Szerződéses ügyletekben a szerződésben rögzítettek szerint, ennek hiányában a szokásoknak megfelelően kell intézni: az üzleti jó hírnév és az ügyfél elégedettségének érdekében korrektül és gyorsan. Szervezetünk az ügyfél-reklamációkat, panaszokat kivizsgálja, azok okait feltárja, megszüntetésükre helyesbítő intézkedéseket határoz meg. A reklamációk kivizsgálásának eredményéről minden esetben tájékoztatja a reklamáló felet.

Panaszt a felnőttképzéssel kapcsolatos ügyekben lehet tenni (ügyfélszolgálati, oktatói magatartás, szervezők munkája, vizsgáztatással kapcsolatos tevékenység, tárgyi feltételek megléte stb.)

A képzésben résztvevők az észrevételt írásban vagy szóban, valamint személyesen jelezhetik az ügyfélszolgálaton az érintett személyeknek (Intézményünk a képzésben résztvevők számára lehetőséget biztosít panaszaik, észrevételeik, javaslatiak anonim benyújtására is). Az oktatásszervező a panaszt döntésre előkészíti (javaslatot tesz intézkedésre) a szakmai vezetőnek. Amennyiben lehetséges, az érintettnek a beérkezett panasz ügyében azonnal intézkednie kell, valamint tájékoztatni szükséges felettesét.

A szóbeli panaszt ügyfélszolgálati és képzési időben, az írásbelit ugyanekkor, illetve postán vagy elektronikus úton bármely időpontban lehet tenni.

A panasz jogosságát, az okával kapcsolatos körülményeket a szakmai vezető köteles megvizsgálni, jogossága esetén az ok elhárításával kapcsolatban, vagy a reklamáció elhárításáért felelős személy kijelöléséről intézkedni. Vitás kérdésekben a döntésbe esetenként be kell vonni az ügyvezetőt.

Amennyiben a panasztétel írásban történt, a vizsgálat (várható) eredményéről, az esetleges intézkedésről a panasztevőt írásban kell értesíteni. Szóbeli panasztétel esetén a tájékoztatás szóban vagy írásban egyaránt történhet.

A panaszokról Intézményünk „Panaszkezelési jegyzőkönyvet” vezet, mely a következő adatokat tartalmazza:

 1. A panasz tételének időpontja.
 2. A panasztevő neve.
 3. A képzési program megnevezése, amelyben részt vesz.
 4. A panasz leírása (amennyiben a panasz tétele írásban történt, a panaszkezelési űrlap).
 5. A panaszt a Vista Verde nevében fogadó személy neve, beosztása.
 6. A panasz kivizsgálásának módja, eredménye.
 7. Az esetleg szükséges intézkedés megnevezése, várható eredménye.
 8. Az intézkedés végrehajtásért felelős személy neve.
 9. A panasztevő tájékoztatásának időpontja.
 10. Ha a tájékoztatás írásban történt, annak dokumentuma.
 11. Írásban tett panasz esetén a panasztevő nyilatkozata, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja, illetve ennek hiányában jegyzőkönyv indoklással arról, hogy nem fogadja el.
 12. Ha a panasztevő a tájékoztatásban foglaltakat nem fogadja el, a jegyzőkönyv utóirataként feljegyzés a további teendő(k)ről.

A reklamációt felvevő kötelessége a reklamáció azonosító adatainak bekérése, valamint a nem megfelelőség egyértelmű írásos felvétele. A reklamációt felvevő azt a szakmai vezetőnek továbbítja, aki gondoskodik a jegyzőkönyvbe vételről. A szakmai vezető kivizsgálja a reklamációt – a kivizsgálásba az ügyvezetőt is bevonva – melyet a „Panaszkezelési jegyzőkönyvben” rögzít. A szakmai vezető szükség esetén helyesbítő, adott esetben megelőző tevékenység lefolytatását kezdeményezi. A helyesbítő tevékenység indításáról, annak várt eredményéről és a bevezetés határidejéről tájékoztatni kell a panasztevőt. A tájékoztatás a szakmai vezető feladata.

A panasz kivizsgálását a panasz beérkezésének időpontjától számított 3-5 munkanapon belül meg kell kezdeni. A panasz elutasítása esetén a panasztevő tájékoztatásának legfeljebb 15 napon belül meg kell történnie. A panasz rendezését és az ezzel összefüggő tájékoztatást összesen legfeljebb 30 napon belül le kell zárni. Amennyiben a fenti időtartamnál várhatóan hosszabb időt vesz igénybe a panasz kivizsgálása és lezárása, a panasztevőt a bejelentéstől számított 15 napon belül írásban értesíteni kell arról, hogy az ügye folyamatban van, valamint az érdemi válasz várható időpontjáról. Amennyiben a panasz, bejelentés elutasításra kerül, akkor a válasznak az indoklást is tartalmaznia kell.

Az írásban benyújtott panaszt és a megszüntetésére hozott intézkedéseket annak mellékleteivel együtt a szakmai vezetőnek kell nyilvántartania és elemeznie, és 5 évig kötelező megőrizni. A panaszkezelés lezárását követően valamennyi, az adott reklamációhoz, panaszhoz, annak kivizsgálásához kapcsolódó feljegyzést a szakmai vezetőnek kell átadni.

Jogos panasz esetén a kompenzációs lehetőségek:

–            a képzési díj részének vagy egészének visszafizetése,

–            későbbi képzésben történő térítésmentes részvétel.

Intézményünk az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását, szabályzatát a képzésben résztvevők számára hozzáférhetővé teszi az ügyfélszolgálaton, arról igény esetén tájékoztatást nyújt.

Hírlevél

Legyél naprakész! Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy elsőként tájékozódj aktuálisan induló programjainkról, képzéseinkről! Ígérjük, nem fogunk feleslegesen zaklatni 🙂

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!

További információ:

info@vistaverde.hu

+36 70 321 18 69

Népszerű képzéseink:

Vista Verde közelgő eseményei
Események Vista Verde közelgő eseményei

Ez a webhely sütiket használ a felhasználói élmény növelése érdekében. A Google és a Facebook sütikkel elemzi a honlap forgalmát, és szabja személyre a hirdetéseket. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás